SZKOŁA PODSTAWOWA

Komplet dokumentów do wypełnienia dla osób w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Komplet dokumentów do wypełnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zasady rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla młodzieży i do Niepublicznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Specjalnego (internatu) w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu

Komplet dokumentów do wypełnienia

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE SPECJALNE

Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum Ekonomicznego Specjalnego dla młodzieży i do Niepublicznego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Specjalnego (internatu) w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu

Komplet dokumentów do wypełnienia 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: KRAWIEC – OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH – PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Zasady rekrutacji kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia dla młodzieży i do Niepublicznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Specjalnego (internatu) w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu na rok szkolny 2021/2022

Komplet dokumentów do wypełnienia

1.    Zasady ogólne:

1.1. Przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych, niepełnosprawni ruchowo lub z innymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do Branżowej Szkoły I stopnia mogą być przyjmowani uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

1.2. Kandydaci przyjmowani są do klas ogólnych z rozszerzonym językiem angielskim i historią.

2.    Kryteria przyjęć uczniów :

2.1. Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – co najmniej poprawna.

2.2. Średnia ocen z następujących zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, język obcy, matematyka, historia.

2.3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

2.4. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

2.5. Przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni ruchowo i przewlekle chorzy lub z innymi niepełnosprawnościami, zdolni do samoobsługi (m.in. mogący samodzielnie zadbać o higienę osobistą, ubierać się, spożywać posiłki).

2.6. Przyjmowane są osoby, które nie ukończyły 21. roku życia.

2.7. Przyjmowani są uczniowie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno– pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

2.8. Warunkiem przyjęcia ucznia z epilepsją jest przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarza neurologa.

2.9. O przyjęcie nie powinni ubiegać się uczniowie z zaburzeniami  zachowania i zaburzeniami psychicznymi,  z czynną gruźlicą, ze znacznym upośledzeniem narządu wzroku i słuchu.

3.    Zestaw wymaganych dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP
 • zaświadczenie o schorzeniu od lekarza I kontaktu
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • życiorys
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • trzy zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • poświadczenie stałego zameldowania (jeżeli kandydat nie ma dowodu osobistego)
 • podanie o przyjęcie do internatu
 • ankiety i kwestionariusze szkolne
 • inne dokumenty wskazane przez Komisję Kwalifikacyjno-Rekrutacyjną.

4.    Tryb przyjmowania kandydatów do szkoły:

4.1. Każdy kandydat odbywa rozmowę z Komisją Kwalifikacyjno–Rekrutacyjną we wcześniej ustalonym terminie.

4.2. W skład Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej, powoływanej przez organ prowadzący szkołę,  wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego,
 • dyrektor szkoły,
 • przedstawiciele grona pedagogicznego szkoły oraz internatu,
 • psycholog,
 • sekretarz szkoły,
 • inne osoby – za zgodą dyrektora szkoły.

4.3. Formalne przyjęcie może nastąpić po złożeniu kompletu dokumentów oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

4.4. Komisja Kwalifikacyjno – Rekrutacyjna dokonuje indywidualnej i wnikliwej analizy sytuacji każdego kandydata.

4.5. Ostateczną decyzję o przyjęciu do placówki podejmuje dyrektor szkoły.

4.6. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia kandydata bez podania przyczyny tej decyzji.

5.    Przyjmowanie uczniów poza terminem rekrutacji, podanym przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zmieniających szkołę lub powtarzających klasę, odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

6. Kandydaci do Niepublicznego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Specjalnego (internatu) przyjmowani są w oparciu o dokumenty złożone do szkoły oraz pisemne podanie z prośbą o przyjęcie.

7.    Wymagane dokumenty należy składać w szkolnym sekretariacie szkół przy ul. ks. M. Lutra 2-8 we Wrocławiu.

Szczegółowy regulamin rekrutacji do szkół na rok szkolny 2022/2023 dostępny jest w sekretariacie szkół.

Zespół do spraw rekrutacji
Kontakt telefoniczny:
664 008 294
664 008 293