Technikum Ekonomiczne (dla absolwentów gimnazjum czteroletnie, a dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej pięcioletnie) – powstało w 2002 roku w ówczesnym Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obecnie Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra) z przekształcenia Liceum Ekonomicznego. Przyjmowani są tu niepełnosprawni ruchowo uczniowie z całej Polski z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła pracuje według autorskiego, modułowego programu nauczania dla zawodu: technik ekonomista.

Program nauczania zawiera programy poszczególnych modułów:

 • Funkcjonowanie podmiotów na rynku.
 • Stosowanie prawa w praktyce.
 • Zarządzanie zasobami.
 • Analiza statystyczna.
 • Prowadzenie rachunkowości.
 • Wykonywanie prac biurowych.
 • Komunikowanie się w języku angielskim zawodowym.
 • Zastosowanie programów finansowo-księgowych.
 • Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej.
 • Wykonywanie zadań zawodowych u pracodawcy.

Aby uzyskać tytuł technika ekonomisty, uczniowie muszą ukończyć szkołę oraz zdać egzamin zawodowy w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

oraz

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Mogą też uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych.

W klasie drugiej i trzeciej każdy z uczniów odbywa obowiązkową praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie bądź instytucji np. w ZUS-ie, Izbie Skarbowej, w bankach i u indywidualnych przedsiębiorców.

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny z dostępem do Internetu, w tym w pracowni ekonomicznej zaopatrzonej w specjalistyczne programy kadrowo-płacowe, magazynowe, finansowo-księgowe, które ułatwią prowadzenie rachunkowości w jednostkach organizacyjnych.

Uczniowie uczą się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji pracy z uczniem zarówno zdolnym, jak i z trudnościami w nauce. Młodzież uczy się języka angielskiego i niemieckiego oraz dodatkowo języka obcego zawodowego, którym jest język angielski.

W roku szkolnym 2005/2006 absolwenci Technikum Ekonomicznego przystąpili po raz pierwszy do egzaminu zewnętrznego OKE, który zdali ze 100 % wynikiem uzyskując tytuł technika ekonomisty. 
W kolejnych latach wyniki egzaminacyjne naszych uczniów zawsze były wyższe od średniej w kraju i w województwie dolnośląskim.

Do dyspozycji młodzieży pozostaje biblioteka (ok. 20 tys. woluminów), nowoczesna pracownia komputerowa, dobrze wyposażone sale do usprawniania i rehabilitacji ruchowej oraz stołówka.

Uczniowie uczestniczą w międzynarodowych programach wymiany młodzieży, np. Fair Life (w Krzyżowej i Berlinie).

Młodzież spoza Wrocławia może korzystać ze zmodernizowanego internatu, mieszczącego się na terenie Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Szkoły i inne budynki na terenie Fundacji ECDiE są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (windy i podjazdy). Cały kompleks usytuowano na terenie pięknego parku.

Uczniowie Technikum Ekonomicznego osiągają znaczące sukcesy sportowe. Szkoła aktywnie działa we Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jako jedna z czterech wrocławskich szkół uzyskała w 2008 roku zaszczytny Certyfikat Jakości – „Szkoła Przedsiębiorczości”.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia wydana przez publiczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną,
 • komplet dokumentów (szczegółowo określony w zasadach rekrutacji),
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Zapraszamy  na Drzwi Otwarte on-line – FILM